این نوع تقویم ها عموما تقویم های ایستاده می باشند. در این نوع از تقویم ها در وسط پایه از یک مقوای محکم استفاده می شود که این مقوا با گلاسه پوشش داده شده است و با فنر به سایر برگ های تقویم رومیزی متصل می شود. عموما شرکت های هواپیمایی و آژانس های اتومبیل از این نوع از تقویم ها استفاده می کنند.