سایزها عموما بسته به نظر کارفرما می باشند.  سررسیدها می تواند در ابعاد شرکتی یا شخصی چاپ و تولید شود. معمولا از سررسیدهای بزرگ برای کسب و کارهای صنعتی استفاده می نمایند و کسب و کارهای خدماتی از اندازه های کوچکی برای سالنامه های خود استفاده می کنند. شما می توانید با یک هزینه مناسب اقدام به چاپ و تولید سررسیدهای بیشماری نمایید. این کار سبب افزایش فروش شما و تبلیغات موثر در جهت شناساندن برند شما به دیگران شود.